Strona główna Mapa strony Zadzwoń do nas: 12 61 44 760
Notowania 5 MAX Previous page Next page

Program Notowania 5 MAX, to wszechstronna aplikacja przeznaczona dla wymagających inwestorów, którzy pragną zapewnić sobie wysokiej jakości, stabilne źródło informacji o notowaniach giełdowych.

Główną funkcją programu jest wyświetlanie informacji o aktualnym stanie rynku dla instrumentów notowanych na GPW.

W tym celu, aplikacja udostępnia szereg narzędzi: od tabel notowań, przez okna szczegółów, ofert i transakcji, aż po statystykę sesji i okno pełnego arkusza zleceń.

Drugą, obok prezentacji notowań, równie istotną funkcją programu, jest prezentacja graficzna wykresów notowanych instrumentów. Czytelne i funkcjonalne wykresy zostały wzbogacone o szeroki wachlarz narzędzi analitycznych.

Najważniejsze narzędzia programu:

 • tabele prezentacji bieżących notowań,
 • narzędzia do pracy z pełnym arkuszem zleceń,
 • wykresy dzienne i intraday z dokładnością prezentacji do pojedynczej transakcji,
 • 62 wskaźników analizy technicznej,
 • 25 formacji graficznych,
 • alerty oparte na cenach, wskaźnikach, ofertach,
 • eksport notowań w czasie rzeczywistym do bazy plików tekstowych,
 • interfejs dynamicznej wymiany danych m.in. dla arkuszy kalkulacyjnych,
 • wbudowany język skryptowy do tworzenia własnych wskaźników i strategii.

Aplikacja daje możliwość błyskawicznego pobrania notowań w sytuacji, gdy użytkownik rozpoczyna pracę w trakcie sesji lub po jej zakończeniu. Dodatkowo, dane historyczne jakie są udostępniane na serwerze (zakres i objętość), pozwalają zaspokoić potrzeby najbardziej zaawansowanych inwestorów.

Rozwiązania serwerowe, w oparciu o które działa program Notowania 5 MAX, zapewniają ciągłość strumienia notowań bez względu na jakość połączenia. W praktyce oznacza to, że nawet dysponując łączem internetowym o niskiej jakości, które charakteryzuje się częstymi rozłączeniami, użytkownik będzie miał gwarancję, że program samodzielnie odnowi połączenie i uzupełni tabele i wykresy o nieodebrane komunikaty.

Architektura klastra w jakim działają serwery z którymi łączy się program, pozwala na bezawaryjne działanie dzięki podłączeniu do sieci Internet łączami czterech niezależnych operatorów telekomunikacyjnych. Na wypadek awarii technicznej, klaster serwerów posiada pracujący non-stop ośrodek zapasowy.

1. Tabele

Okna tabel przeznaczone są do prezentacji informacji związanych z notowaniami giełdowymi w rozumieniu transakcji, ofert kupna i sprzedaży oraz wynikających z tego faktu dodatkowych zdarzeń. Program obsługuje wszystkie rodzaje komunikatów płynących ze strumienia systemu notowań GPW.

Domyślnie, nowe tabele otwierane w programie, posiadają konfigurację początkową umożliwiającą szybkie ich wykorzystanie w aplikacji.

Użytkownik może jednak dowolnie konfigurować zawartość oraz wygląd tabel, wpływając na praktycznie każdy aspekt związany z ich wyświetlaniem.

W tabelach mogą być umieszczone dowolne walory wybrane przez użytkownika spośród rynków dostępnych na GPW (akcje, indeksy, kontrakty terminowe):

Jak również całe grupy walorów:

Zakres informacji prezentowanych w tabelach może być indywidualnie definiowany dla każdej z tabel. Daje to użytkownikowi duże możliwości ustalania szczegółowości informacji jakie chce obserwować w poszczególnych tabelach. Dostępnych jest 52 różnego rodzaju typów pól definiujących zawartość komórek tabel.

Ponadto, każda z tabel może być oddzielnie formatowana m.in. w zakresie: kolorystyki wierszy i kolumn, wielkości, rodzaju i stylu czcionki.

Rozwinięciem podstawowej konfiguracji tabeli jest możliwość operowania poszczególnymi wierszami, w taki sposób, aby włączając lub wyłączając ich widoczność uzyskać wiersze z dodatkowymi informacjami (np. kolejnymi liniami ofert):

Tabele umożliwiają sortowanie po dowolnym polu - również znajdującym się w drugim lub kolejnym wierszu instrumentu. Dodatkowo, użytkownik ma możliwość przypinania wybranych instrumentów na dowolnej pozycji tabeli (zwykle na jej początku).

2. Pełny arkusz zleceń

Użytkownicy programu, którzy posiadają możliwość odbioru notowań giełdowych w zakresie pięciu linii ofert i pełnego arkusza zleceń, znajdą w aplikacji Notowania 5 MAX zestaw narzędzi ułatwiający analizę zleceń oczekujących na realizację. Okno prezentuje w sposób dynamiczny zlecenia, które pojawiają się jako nowe w karnecie lub są modyfikowane przez inwestorów.

Okno Pełnego arkusza zleceń działa w dwóch trybach pracy. Podstawowy tryb to widok klasycznego arkusza zleceń, gdzie dostępne są informacje związane ze zleceniami:

 • numer – numer zlecenia w kolejności oczekującej do realizacji,
 • cena zlecenia – kurs ustalony przez inwestora podczas składania zlecenia,
 • wolumen – ilość sztuk waloru w zleceniu,
 • wartość – obrót, jaki zostanie wygenerowany w przypadku realizacji zlecenia,
 • data – data umieszczenia zlecenia w karnecie,
 • czas – czas umieszczenia zlecenia w karnecie,
 • wolumen narastająco – ilość sztuk waloru narastająco od pierwszego zlecenia oczekującego na realizację do bieżącego zlecenia,
 • wartość narastająco – obrót, jaki zostałby wygenerowany w przypadku realizacji linii zleceń od pierwszej do bieżącej,
 • cena średnia – potencjalna średnia cena kupna lub sprzedaży, w przypadku odpowiedzi inwestora zleceniem przeciwstawnym z limitem na poziomie bieżącego zlecenia.

Innym typem widoku okna Pełnego arkusza jest widok zleceń zagregowanych do linii ofert. W tym trybie prezentacji, wszystkie zlecenia jakie oczekują na realizację zostają zsumowane do jednego poziomu cenowego. Pozwala to użytkownikowi na obserwację kolejnych poziomów cenowych w postaci linii ofert wykraczających poza pięć linii publikowanych przez GPW.

W tym przypadku dostępne są następujące pozycje:

 • numer – numer kolejny linii ofert,
 • liczba zleceń – ilość zleceń na tym samym poziomie cenowym,
 • cena – poziom kursu zagregowanych zleceń,
 • wolumen – łączny wolumen sztuk w zleceniach na tym samym poziomie cenowym,
 • wartość – wartość obrotu, jaki oczekuje na realizację na wybranym poziomie cenowym,
 • suma wolumenu – wolumen sztuk w zleceniach narastająco od pierwszej linii do bieżącej,
 • suma wartości – wartość obrotu, jaki zostałby wygenerowany w przypadku realizacji linii ofert od pierwszej do bieżącej,
 • cena średnia – potencjalna średnia cena kupna lub sprzedaży, w przypadku odpowiedzi inwestora zleceniem przeciwstawnym z limitem na poziomie bieżącej linii ofert.

W obu trybach prezentacji widoku okna Pełnego arkusza zleceń dostępne jest pełne podsumowanie liczby zleceń, ich całkowitej wartości, a także wartości średniej zlecenia dla każdej ze stron rynku (zlecenia kupna jako popyt i zlecenia sprzedaży jako podaż).

Dodatkowo użytkownik ma do dyspozycji podsumowanie popytu i podaży wyłącznie w zakresie zleceń najbliższych ostatniej cenie (możliwość regulacji procentowej lub w zakresie widełek statycznych publikowanych przez giełdę). Komplet informacji w zakresie popytu i podaży prezentowany jest też na wykresie słupkowym.

3. Wykresy

Program daje możliwość obserwacji notowań giełdowych w formie okien wykresów. Do dyspozycji użytkownika jest kilka typów wykresów, skal czasu i interwałów dostępnych w dowolnych agregacjach i ich krotnościach. Możliwe są więc tak egzotyczne wykresy jak np. dziesięciotikowe czy trzynastosekundowe. Poza interwałami intraday dostępne są też wykresy dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne.

Aplikacja udostępnia całe spektrum narzędzi do analizy technicznej. Najważniejsze z nich to 25 formacji graficznych oraz 62 wskaźniki (w tym 12 typów średnich).

Inne ważne możliwości programu w zakresie wykresów to:

 • możliwość umieszczania kilku instrumentów w jednym oknie,
 • procentowa oś wartości,
 • możliwość tworzenia wskaźników, których bazą są inne wskaźniki,
 • możliwość aranżacji paneli w układzie poziomym, pionowym oraz na zakładkach,
 • dowolne zakresy danych historycznych,
 • pełna kontrola nad kolorystyką i opcjami wyświetlania każdego elementu wykresu,
 • możliwość tworzenia własnych wskaźników analizy technicznej,
 • skala logarytmiczna,
 • wiele innych…

4. Pozostałe narzędzia programu

a. Alerty

Program Notowania 5 MAX umożliwia definiowanie i obsługę powiadomień o sytuacjach zdefiniowanych przez użytkownika. Powiadomienia takie nazywamy alertami.

W programie można zdefiniować dowolną liczbę alertów.

Przykładowe alerty możliwe do zdefiniowania w programie:

 • poinformuj mnie, gdy kurs PZU spadnie poniżej 30 zł,
 • poinformuj mnie, gdy kurs PKN spadnie poniżej 30 zł lub wzrośnie powyżej 40 zł,
 • poinformuj mnie, gdy wskaźnik MACD przetnie od dołu swoją średnią i jednocześnie wartość Wig20 spadnie poniżej 2000 punktów,
 • poinformuj mnie, gdy kurs przetnie od góry swoją średnią 30-sesyjną i obrót wyniesie powyżej 10 mln zł lub gdy obrót na rynku wzrośnie powyżej 1 mld zł,
 • poinformuj mnie, gdy najlepsza oferta sprzedaży instrumentu spadnie poniżej 10 zł.

Warto zauważyć, że parametrami warunków alertów mogą być nie tylko ceny instrumentów, ale prawie wszystkie informacje dostępne w programie wyświetlane w tabelach, oknach szczegółów a nawet oferty kupna i sprzedaży, jak również wartości serii danych umieszczanych na wykresach (w tym wskaźników).

Istotną kwestią związaną z alertami, wyróżniającą aplikację jest możliwość łączenia w warunkach alertów serii danych z wielu okien i wykresów jednocześnie, co powala na przykład na definiowanie warunków potwierdzanych na poziomie różnych interwałów instrumentu.

b. Statystyka sesji

W programie Notowania 5 MAX dostępne są informacje statystyczne, które dotyczą aktualnego przebiegu sesji giełdowej.

Okno statystyki składa się z dwóch części. Górna, która podzielona jest na dodatkowe zakładki, prezentuje listę spółek o odpowiednio najwyższym wzroście, spadku, obrotach i najchętniej handlowanych walorach. Zakładka Podsumowanie zawiera skrócone listy pięciu spółek spośród każdej z kategorii. Pozostałe zakładki prezentują dziesięć spółek w każdej z kategorii.

Druga, dolna cześć okna Statystyki sesji zawiera graficzne podsumowanie wszystkich spółek z rynku podstawowego GPW, z podziałem na ilość spółek rosnących i spadających w czasie bieżącej sesji oraz nie zmieniających swego kursu. Kolejne wykresy przedstawiają statystyki dotyczące wartości obrotu oraz liczby transakcji.

c. Monitor transakcji

Użytkownik programu Notowania 5 MAX może obserwować informacje o zawartych na giełdzie transakcjach w oknach tabel (ostatnie transakcje) i oknach transakcji (komplet transakcji na danej sesji dla wybranego instrumentu).

Transakcje dla zdefiniowanej grupy spółek można obserwować w oknie Monitora transakcji.

Narzędzie to, podobnie jak Okno transakcji, prezentuje takie pozycje związane z transakcjami jak czas zawarcia, kurs, wolumen transakcji i liczbę otwartych pozycji (w przypadku instrumentów pochodnych).

d. Interfejsy zewnętrzne

Najpopularniejszym sposobem wymiany danych pomiędzy aplikacjami Windows jest interfejs DDE. Wiele z programów wspierających decyzje inwestorów, oferuje możliwość zasilania aplikacji właśnie przez ten interfejs.

Szczególnie przydatnym rozwiązaniem może być przesyłanie aktualnych informacji z programu Notowania 5 MAX do tak popularnych arkuszy kalkulacyjnych jak Microsoft Excel, czy OpenOfficeCalc.

Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik ma dostęp do ogromnych możliwości algebraicznych arkuszy kalkulacyjnych, gdzie na przykład może łatwo w kilku krokach stworzyć aktualizowane na bieżąco podsumowanie wyników portfela posiadanych akcji.

Oprócz interfejsu DDE, aplikacja umożliwia zasilanie danymi programu Amibroker oraz generowanie plików tekstowych.

e. Skrypty SFL

Aplikacja umożliwia tworzenie własnych wskaźników analizy technicznej, których wykorzystanie na wykresach jest identyczne ze wskaźnikami wbudowanymi. Dzięki takiej, uniwersalnej konstrukcji, możliwe jest np. wyświetlenie wstęgi Bollingera własnego wskaźnika. Nie tylko wskaźniki mogą być zapisywane w postaci skryptów SFL lecz również całe strategie inwestycyjne a stworzone i umieszczone na wykresie wskaźniki i strategie mogą być źródłem generowanych alertów.


Szczegóły