Przegląd nowości w stosunku do poprzedniej wersji
Notowania 5 MAX
Technologia i bezpieczeństwo

Aplikacja w pełni wykorzystuje potencjał architektury 64 bitowej. Pozwala to na otwieranie wykresów składających się nawet z wielu milionów rekordów.

Interfejs użytkownika prawidłowo skaluje się na monitorach o zmienionym współczynniku DPI (dotyczy to w szczególności monitorów 4K).

Rozbudowane pulpity otwierają się znacznie szybciej a bieżąca praca z nimi wyraźnie mniej obciąża procesor komputera.

Możliwość włączenia szyfrowanego połączenia z serwerami, gwarantuje prywatność w zakresie odbieranych notowań.

W wersji 5 programu Notowania, zamknięcie okna, które posłużyło do utworzenia alertu, nie powoduje już usunięcia alertu. Alerty, po ich uruchomieniu, działają całkowicie niezależnie od okien.

Zmiany ogólne
    W Wersji 5 Notowań wprowadzono wiele zmian odświeżających interfejs użytkownika, z których najważniejsze to:
  • nowa wstążka,
  • nowe, przeprojektowane ikony,
  • nowa ikona główna programu.

W Notowaniach 5 MAX istnieje możliwość tworzenia paska szybkiego dostępu, udostępniającego najczęściej wykorzystywane przez użytkownika polecenia.

W wersji 5 całkowicie zrezygnowano z zarządzania warstwą wizualną wyświetlanych okien poprzez style.

W nowej wersji wprowadzone zostały szablony okien. Dla każdego okna użytkownik może zdefiniować wiele własnych szablonów, które w prosty sposób może aplikować do już otwartych okien oraz ustawiać jako domyślne, brane pod uwagę podczas otwierania nowego okna danego typu.

Co więcej, szablony w wersji 5, uwzględniają nie tylko kolorystykę ale również pozostałe ustawienia okna, stając się kompletnym opisem jego zawartości.

W szczególności szablony wykresów obejmują również informacje o typie wykresu, zakresie, interwale oraz użytych wskaźnikach i rozmieszczeniu paneli.

Pulpit programu stał się w wersji 5 klasycznym dokumentem, który możesz zachowywać pod nazwą. Zamykając program zostaniesz zapytany czy zachować zmiany w pulpicie jeśli takie nastąpiły.

Dostępnych jest wiele całkowicie nowych pól do których użytkownik ma dostęp w tabelach notowań i oknach szczegółów.

Wykresy

Oś wartości wykresów w wersji 5 może przyjmować skalę liniową lub logarytmiczną.

Wykresy prezentują wartość oraz poziom kursu odniesienia instrumentu.

Wskaźniki analizy technicznej w wersji 5 mogą lepiej wykorzystywać powierzchnię panelu dzięki stosowaniu osi wartości bez zaokrągleń. Oś typu "przyklejaj" na bieżąco modyfikuje swoje maksimum i minimum zgodnie z bieżącymi wartościami serii danych.

Na osiach ceny i czasu prezentowane są wartości bieżącej pozycji wskaźnika myszy.

W Notowaniach 5 MAX poprawiono wiele aspektów rysowania wykresów świecowych, słupkowych i wolumenowych dzięki czemu wykresy są czytelniejsze.

Ergonomia wykresów

W Wersji 5 Notowań dla każdego ekranu (zakładki) udostępniany jest osobny Inspektor co ułatwia ergonomiczne rozmieszczenie okien w warunkach różnego ich układu na wielu ekranach/zakładkach.

Skróter (klawisz Insert) wykorzystywany dotychczas wyłącznie do wstawiania instrumentów do okien, w przypadku wykresów, pozwala również na szybkie wstawianie wskaźników analizy technicznej.

W przypadku ekranów, na których znajdują się wyłącznie okna wykresów, w wersji 5 Notowań, okna te można rozmieścić na całym ekranie automatycznie.

Jednym kliknięciem można zduplikować całe okno wykresu.

Kliknięcie serii danych i osi wykresu automatycznie przełącza wstążkę na odpowiednią zakładkę kontekstową.

Zakładki formacji oraz wskaźników w Notowaniach 5 MAX są zakładkami kontekstowymi okna wykresów.

Gdy wykres prezentuje cały zakres danych, dwuklik na suwaku przywraca ostatnie użyte powiększenie.

Rolka myszy powiększa wykres.

Przesuwanie wskaźnika pozycji strzałkami na klawiaturze, ułatwia precyzyjne odnajdywanie rekordów i podgląd ich wartości w Inspektorze.

Gdy okno wykresu jest aktywne, możesz szybko zmienić typ wykresu z poziomu jego zakładki głównej. W wersji 5 nie trzeba już klikać w kurs wykresu i przechodzić na zakładkę kursu.

W Notowaniach 5 MAX dostępne są ikony najczęściej używanych interwałów i zakresów danych.

Interwał można zmienić również z poziomu menu kontekstowego wykresu.

Oś procentowa prezentuje punkt początkowy wyliczania zmian. Możliwe jest też przesuwanie tego punktu myszą.

W wersji 5 można otworzyć wykres z poziomu tabeli z jednoczesnym wskazaniem stworzonego wcześniej szablonu, co umożliwia łatwe otwieranie wykresów obejmujących różne schematy analizy (np. dzienne i intraday).

Otwieranie wykresu z poziomu tabeli (dwuklik) nie otwiera kreatora nowego wykresu jeśli zastosowany jest szablon domyślny wykresów.

Tabele notowań

W Notowaniach 5 MAX każde okno może być powiązane z dowolną liczbą tabel notowań (oraz monitorów transakcji). Pozwala to na elastyczniejsze przełączanie zawartości wykresów oraz ogranicza liczbę okien narzędziowych jakie trzeba mieć otwarte w programie (np. wystarczy jedno okno ofert na wszystkie tabele).

Aby wypełnić okna powiązane, w Notowaniach 5 wystarczy kliknąć w nazwę instrumentu w tabeli.

Udostępniono możliwość szybkiej zmiany zawartości komórki, w której znajduje się kursor. Wystarczy wybrać polecenie "Zmień pole" a następnie wskazać żądany typ zawartości.

Okno modyfikacji zawartości tabeli udostępnia filtr szybkiego wyszukiwania typu pola.

Monitor transakcji

W wersji 5 umożliwiono wiązanie okien narzędziowych nie tylko z tabelami notowań ale również z monitorami transakcji.

W Monitorze transakcji wprowadzono (domyślny) tryb kolorowania transakcji według grup cenowych.

W Monitorze Transakcji udostępniono możliwość zmiany kolejności kolumn.

Inne

W Notowaniach 5 MAX, panel podsumowania został przeniesiony na dół okna pełnego arkusza zleceń.

Statystyka sesji prezentuje bieżące, zsumowane wartości podsumowań (obroty, liczbę transakcji i liczbę spółek).

Po ponownym połączeniu z serwerami notowań, program automatycznie uzupełnia brakujące dane na wykresach i w oknach transakcji. Dzieje się to bez względu na długość przerwy (w poprzedniej wersji tylko do 15 minut).

Dodano prawidłową obsługę wylogowywania z konta Windows oraz kończenia pracy systemu operacyjnego.